Quote

Immateriële vaste activa moeten in principe worden “afgeschreven met vaste annuïteiten waarvan het aantal niet minder dan 3 mag bedragen wanneer het investeringen in onderzoek en ontwikkeling betreft en niet minder dan 5 in de andere gevallen” (art. 63 WIB 1992). Volgens de Administratie laat deze wettekst geen ruimte voor niet-recurrente afschrijvingen. Het hof van beroep te Brussel denkt daar evenwel anders over in een arrest van 7 september 2021. Maar uiteindelijk komt de betrokken belastingplichtige toch terug van een kale reis. Hoe dat komt, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.